СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ

НАЗИВСАСТАВ
Стручни актив за развојно планирањеЈањош Миодраг, директор школе
Његован Николета, наставник психологије и библиотекар
Вуковић Томислав, представник Савета родитеља
Угљеш Јована, наставник енглеског језика
Узелац Радослав, наставник економске групе предмета
Вулековић Марко, наставник куварства
Блажевић Оливера, представник Ученичког парламента
Драшко Милева, наставник економске групе предмета
Страживук Борис, представник Општине Жабаљ
Стручни актив за развој школског програмаКозарев Зорица, наставник рачунарства и информатике,
Чедомир Ждрња, наставник машинске групе предмета,
Тртић Славица, наставник економске групе предмета,
Фуртула Милена, наставник куварства,
Медић Јелена, стручни сарадник, библиотекар,
Гвозденац Јасмина, наставник економске групе предмета,
Врдољак Милица, наставник енглеског језика,
Марковић Душанка, наставник географије,
Макитан Миодраг, наставник физичког васпитања.
Тим за инклузивно образовањеНиколета Његован, наставник психологије и библиотекар,
Предраг Топић, представник Савета родитеља,
Милена Фуртула, наставник куварства,
Оливера Блажевић, представник Ученичког парламента,
Милица Балабан, наставник српског језика и књижевности.
Тим за самовредновањеКнежевић Бранислава, педагог
Самарџић Ана, представник Савета родитеља и Школског одбора,
Драпшин Катарина, представник Ученичког парламента
Љубић Срђан, наставник рачунарства и информатике,
Мрмош Наташа, наставник српског језика и књижевности,
Пуача Драгана, наставник српског језика и књижевности,
Арсић Снежана, наставник математике.   
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школеБандин Драган, помоћник директора
Самарџић Ана, представник Савета родитеља
Сања Мрђен, представник Ученичког парламента
Бојана Јуришин, наставник рачунарства и информатике,
Савковић Александра, наставник математике
Ана Маринковић, наставник биологије,
Страживук Борис, представник јединице локалне самоуправе.
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањаБранислава Кнежевић, педагог
Береш Инес, наставник социологије,
Даниела Ризнић, наставник српског језика и књижевности,
Славица Попов, представник Савета родитеља
Оливера Блажевић, представник ученичког парламента
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништваЊегован Николета, стручни сарадник, психолог и библиотекар
Топић Предраг, представник Савета родитеља
Угљеш Јована, наставник енглеског језика
Жељка Вулетић, наставник математике,
Драшко Милева, наставник економске групе предмета,
Ковач Јелена, представник Ученичког парламента
Страживук Борис, представник јединице локалне самоуправе
Тим за каријерно вођење и саветовањеБранислава Кнежевић, стручни сарадник, педагог
Сања Јуруковски, наставник хемије,
Кантарџић Мирослав, наставник енглеског језика
Узелац Радослав, наставник економске групе предмета
Мошоринац Јован, наставник машинске групе предмета
Тим за професионални развојРизнић Даниела, наставник српског језика и књижевности,
Владимир Голић, наставник куварства,
Чалмић Јелена, наставник економске групе предмета,
Стојковић Павле, наставник географије,
Јелена Тадић, наставник француског језика,
Николета Његован, наставник психологије и библиотекар,
Драган Бајић, представник Савета родитеља,
Јована Татарски, представник Ученичког парламента,
Страживук Борис, представник јединице локалне самоуправе.
Тим за маркетинг школеЈелена Лисица, наставник економске групе предмета,
Љиљана Јањош, наставник економске групе предмета,
Јелена Чалмић, наставник економске групе предмета,
Душанка Марковић, наставник географије,
Ана Маринковић, наставник биологије.
СЕЛФИ тим школеЈелена Лисица, наставник економске групе предмета,
Драган Бандин, наставник практичне наставе из машинства,
Александра Савковић, наставник математике.  
Тим за спречавање осипања ученикаКнежевић Бранислава, педагог и стручни сарадник,
Попов Светозар, организатор практичне наставе
Гвозденац  Јасмина, наставник економске групе предмета,
Врдољак Милица, наставник енглеског језика,
Тртић Славица, наставник економске групе предмета,
Јањић Данијела, наставник практичне наставе куварства,
Малеш Зоран, наставник машинске групе предмета.